RO-NATO

ROMÂNIA - Biroul Național de Codificare

AC/135
CCC

Identificarea articolelor de înzestrare este cel mai important element al Sistemului de codificare NATO, deoarece stabilește unicitatea fiecărei componente a echipamentelor utilizate de forțele armate. Această identificare constă în minimul de date necesare pentru stabilirea fără niciun dubiu a caracteristicilor esențiale ale articolului, care îi determină caracterul său unic și îl diferențiază de oricare alt articol.

Datele necesare identificării și codificării articolelor de înzestrare sunt puse la dispoziția Biroului Național de Codificare în baza Clauzei contractuale de codificare, incluse în contractele de achiziție în conformitate cu STANAG 4177 - Codificarea, sistem unitar al achizițiilor de date.

Obligativitatea introducerii clauzei contractuale de codificare în contractele de achiziții încheiate cu structuri din domeniul apărării naționale este inclusă în HG nr. 445/10.04.2003, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea activității de codificare a articolelor de înzestrare.

IMPORTANT

Punerea la dispoziție a datelor tehnice complete necesare identificării articolelor de înzestrare se probează cu Certificatul de recepționare a datelor de codificare (CRDC), eliberat de Biroul Național de Codificare.

Informații generale

Inf

Clauza contractuală de codificare (CCCod) este clauza inclusă în contractul de achiziţie, conform HG 445/2003, prin care furnizorul se obligă să pună la dispoziţia Biroului Naţional de Codificare informații privind proveniența articolelor (producători și referințele acestora) și datele tehnice necesare identificarii articolelor de înzestrare contractate (desene tehnice, specificaţii şi documentaţii înrudite).

Documentațiile tehnice de codificare reprezintă un set de documente prezentate sub formă de proiect de identificare sau sub o altă formă prevazută într-un contract, elaborate de furnizor şi/sau structurile utilizatoare, care conţine datele necesare stabilirii identităţii unice a unui articol de înzestrare (denumirea, ansamblul criteriilor şi proprietăţilor care îl definesc). Se livrează în baza CCCod sau a unui instrument contractual echivalent (acord formal), prin care furnizorul se angajează să transmită Biroului Naţional de Codificare datele tehnice necesare codificării.

Certificatul de recepţionare a datelor de codificare (CRDC) este documentul emis de Biroul Naţional de Codificare furnizorului de articole de înzestrare pentru probarea îndeplinirii clauzei contractuale de codificare în faţa autorităţii contractante.

IMPORTANT

Informațiile tehnice extrase din documentațiile fabricantului în scopul executării codificării vor fi folosite numai în operațiuni de codificare între autorități guvernamentale naționale și internaționale. În eventualitatea în care o parte a acestora are caracterul de secret comercial, informațiile de acest fel nu vor fi difuzate în afara structurilor guvernamentale fără acordul scris al agentului economic respectiv.


Informații obligatorii pentru emiterea CRDC

Inf

Pentru emiterea CRDC, la transmiterea către BNC a documentaţiei tehnice, trebuie furnizate următoarele informaţii:

  • Date despre titularul de contract - denumire, cod NCAGE, persoană de contact, telefon, email
  • Numărul contractului de achiziţie publică
  • Denumirea autorităţii contractante
  • Beneficiarul contractului de achiziţie publică, unitatea/unităţile militare la care se vor livra articolele contractate şi data (termenul) de livrare
  • Denumirea articolului/articolelor
  • Referinţa producătorului (codul de identificare al articolului la fabricant)
  • Denumirea producătorului (dacă furnizorul nu este şi fabricant al articolelor livrate)
  • Referinţa furnizorului (dacă este diferită de cea a fabricantului)
  • Caracteristicile tehnice ale articolului, care să permită identificarea fără echivoc a acestuia şi individualizarea faţă de toate celelalte articole din aceeaşi categorie
  • Documentaţii anexe (pliante, specificaţii tehnice, ghiduri de utilizare, fotografii, desene, schiţe de execuţie etc.)

Metodologia de recepționare a datelor de codificare și eliberarea CRDC

Inf

1. Documentațiile tehnice de codificare sunt livrate de agenţii economici care au semnat un contract de furnizare de produse către Ministerul Apărării Naţionale, sub formă de proiect de identificare, în situația în care contractul nu prevede altă formă de livrare.

Un model de proiect de identificare poate fi vizualizat AICI.

Documentaţiile se pot trimite prin email la adresa docth@roncb.ro, prin fax la nr. 0040 21 4111457, prin servicii de curierat sau predare personală la adresa: Biroul Național de Codificare, București, Bd. IULIU MANIU nr. 7-9, sector 6, cod postal 061072.

2. Dacă furnizorul nu este producător al articolelor de înzestrare din contractul de achiziție, acesta trebuie să obțină documentațiile tehnice de la producător și să le pună la dispoziția BNC, conform clauzei contractuale de codificare. În situația în care documentația tehnică a mai fost furnizată BNC român sau altui BNC în cadrul altui contract, furnizorul va informa despre acest lucru, oferind detalii despre contract și articolele în cauză.

3. Biroul Naţional de Codificare analizează documentaţia primită şi, dacă este nevoie de informaţii suplimentare, contactează agentul economic prin intermediul persoanei de contact comunicate. După recepționarea datelor, Biroul Naţional de Codificare eliberează CRDC.

IMPORTANT

Semnarea doar a unui acord cadru nu obligă agentul economic la furnizarea documentaţiei tehnice către Biroul Naţional de Codificare.

Eliberarea CRDC se face în mod direct delegatului agentului economic solicitant, în baza actului de identitate şi a unei delegaţii emise de director/administrator. Nu se trimit certificate prin email.


Întrebări frecvente

Cum pot avea acces la codurile NSN alocate articolelor fabricate/distribuite de compania mea?

Puteți avea acces la codurile NSN și la informații privind referințele proprii înregistrate în Sistemul de codificare NATO accesând un abonament la Catalogul NATO cu referințe pentru logistică – NMCRL. Accesați pagina oficială a NMCRL pentru Detalii.

Datele tehnice pot fi puse la dispoziția BNC și de către subcontractori/subfurnizori?

Da. În această situație, furnizorul are obligația de a pune la dispoziția BNC detalii privind numerele contractelor sau documentelor similare, pentru a-i permite să contacteze direct subcontractorul/subfurnizorul.

Am nevoie de codul NSN pentru probarea furnizării datelor tehnice?

Nu. Certificatul de recepție a datelor de codificare este singurul document care probează livrarea către BNC a datelor tehnice.

Am mai livrat datele tehnice în cadrul altui contract. Trebuie să le livrez din nou la încheierea unui contract nou?

Decizia se va lua în urma consultării cu BNC, care se va asigura că datele tehnice deținute aparțin aceluiași articol și/sau sunt actualizate.


Mai multe detalii privind furnizarea datelor de codificare şi eliberarea certificatului de recepţie a datelor de codificare pot fi obţinute la:

© 2018 Biroul Național de Codificare